Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Poradna pro lidi v tísni

Vloženo: 24. července 2007

 

Poradna pro lidi v tísni zahájila svoji činnost v září 1999 jako ambulantní zařízení Linky důvěry. Poskytuje klientům v krizi možnost osobního setkání s terapeutem v krizové intervenci, krátkodobé psychoterapii nebo v poradenství, tak jak to charakter problému klienta vyžaduje. Vznikla zvláště proto, že kutnohorský ani kolínský okres podobné zařízení krizové intervence nemá a volající na Linku důvěry projevovali o tuto službu velký zájem.

Po předchozím telefonickém objednání na čísle linky důvěry (327 511 111) nás můžete navštívit v 1. patře domu č.p. 235 v kutnohorské České ulici. Poradna je k dispozici pro první kontakt každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin, následné služby na objednání.

Poskytované služby:

 • krizová intervence

 • emergentní psychoterapie

 • krátkodobá psychoterapie

 • psychologické poradenství

 • poradenství pro oběti domácího násilí

Personální obsazení:

Interní zaměstnanci
Mgr. Eva Bicanová - krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut
Problematika dospělých, párová intervence
Mgr. Veronika Waneková - krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut
Problematika dospělých, dětí, asistovaný styk, besedy na školách
 
Externí zaměstnanci
PhDr. Eva Morawská - krizový pracovník, pedagog, psychoterapeut

Problematika dospělých a dospívajících
PhDr. Martina Skalníková - krizový pracovník, dětský psycholog, psychoterapeut
Problematika dětí, rodinná terapie, terapie rodin dětí se syndromem CAN
Mgr. Zuzana Sůvová - krizový pracovník, psycholog
Problematika dětí a dospívajících
Mgr. Petr Hammerlindl - krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut
Problematika dospělých a dospívajících
Mgr. Veronika Šenkapounová - krizový pracovník, psycholog, psychoterapeut
Problematika dospělých a dospívajících

Práva a povinnosti klientů Poradny pro lidi v tísni při LD Kutná Hora

Pracovníci Poradny pro lidi v tísni, která je ambulantním zařízením Centra krizové intervence, zajišťují klientům právo:

 • na dostupnou péči pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví, rasy, původu, náboženské a sexuální orientace, řeči, handicapu, a socioekonomického postavení s výjimkou osob intoxikovaných a nezvladatelně agresivních,

 • na diskrétnost, důstojné prostředí, mlčenlivost,

 • na anonymitu,

 • na bezplatné poskytnutí kvalifikované péče,

 • znát jméno krizového pracovníka, který mu poskytuje službu,

 • odmítnout pracovníka a žádat jiného,

 • kdykoli kontakt přerušit nebo ukončit,

 • učinit vlastní rozhodnutí,

 • na poskytnutí informací, popřípadě zajištění kontaktu s jinými organizacemi poskytujícími psychosociální služby,

 • vyžádat si kopii vlastní dokumentace a potvrzení o návštěvě Poradny pro lidi v tísni,

 • uplatňovat stížnost na pracovníka, kvalitu služby a organizaci u vedoucího pracovníka nebo u jiné organizace.

Povinnost klientů:

 • nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nekouřit v prostorách Poradny,

 • neohrožovat fyzicky bezpečnost pracovníků a jiných osob nacházejících se v prostorách Poradny, slovně je nenapadat,

 • neničit majetek zařízení a vybavení organizace,

 • při havarijních stavech (požár, únik vody, plynu) nebo napadení dbát pokynů pracovníků Poradny,

 • nezdržovat se v prostorách Poradny v době, kdy klientovi není poskytována péče (s výjimkou doprovázení klienta),

 • parkovat v prostorách k tomu vyhrazených.